Contact Us

Contact Us


Beijing Site Representative

Candice Zhao

Wechat: ziran9164

candicezhao@websterchina.com86 (21) 6536 3559
369 North Zhong Shan 1 Road,
Hongkou district, Shanghai 200083
86 (21) 6536 3559
369 North Zhong Shan 1 Road,
Hongkou district, Shanghai 200083